PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet. Ansvarig utgivare: Gunnar Jansson.

Turebergs Villaägareförening

Varmt välkommen till Turebergs villaägareförenings hemsida!

Här hittar du information om aktiviteter, möten, förmåner och annat matnyttigt för oss boende i området. Föreningens område sträcker sig från SILVERDAL i söder ända upp till BRANDSTATIONEN i norr och begränsas av EDSVIKEN i öster; TVF är en signifikant bit av Sollentuna. Ta del av förmåner både lokalt och nationellt och var med och påverka ditt område. Bli medlem

Om du har information, frågor, tips, synpunkter på/till hemsidan eller i andra ärenden, maila styrelsen  turebergvf@gmail.com eller skriv till Turebergs Villaägareförening, Box 824, 191 28 Sollentuna. Övriga kontaktuppgifter hittar du här.

2018 blir ett spännande år, hör av dig!


Släpvagn tillhörande Turebergs Villaägareförening

Vi har fått ett nytt stödhjul!

Ännu en gång var medlemmarnas släpkärra trasig, denna gång var det stödhjulet som inte gick att laga. Vi talade om släpet på årsmötet och hur vi ska hantera det framöver. En bra medlemsförmån som rullar på våra lokla gator och gör reklam för vår förening samtidigigt som den används till mycket nyttigt.
En av våra fantastiska medlemmar hörde sedan av sig. Han har ordnat med ett helt stödhjul till kärran. Så nu kan medlemmarna fortsätta köra till återvinningen med ris och hämta det vi behöver till och från våra villatomter. 

Tack snälla Kalle Werner!


 

Detaljplanesamråd 

Turebergs Villaägareförening blir inbjuden till detaljplanesamråd i och kring vårt område. Vi vill ge alla våra medlemmar möjligheten att komma med synpunkter på några av de saker som händer i Sollentuna och vårt närområde.

Synpunkter lämnas till föreningen eller skickas direkt till kommunstyrelsen. Om ni skickar direkt till kommunstyrelsen så sänd oss gärna en kopia på era yttranden. Mer information finns att hämta http://www.sollentuna.se/sv/trafik--stadsplanering/detaljplanearenden/Detaljplaner_kommundelar/Tureberg/  Observera att eventuella yttranden kan lämnas till kommunstyrelsen@sollentuna.se direkt.


 

Nyfiken på utvecklingen i centrala Sollentuna?

Visionsbild över radhus på taken i kvarteret Traktören 5

Radhus på taken i kvarteret Traktören 5. Idéskiss: Stadion Arkitekter AB

På Sollentuna kommuns hemsida står det att Tureberg står inför en omfattande utveckling för att få en mer trivsam och färgstark stadsmiljö. Kommunen har till ca 4 000 hushåll i centrala Sollentuna och Tureberg sänt ett nyhetsbrev med information om de projekt som påbörjats och kommer att påbörjas i området. Du som inte har fått informationen finner den via vår hemsida, klicka här.

Planering och byggarbeten i västra Tureberg kommer pågå under flera år framöver. Närmast i tid ligger utbyggnaden av tingsrättens lokaler och förberedelse för Tusbystråkets nya utformning.

Utvecklingen i västra Tureberg kommer bidra till Sollentunas stadsutveckling med en levande gatumiljö och en god blandning av bostäder, kontor och service. Arbetet ska även binda ihop den utveckling som redan ägt rum på östra sidan om järnvägen så att hela området blir mer enhetligt och tillgängligt.

Läs mer på www.sollentuna.se/tureberg där hittar du även en 3D-modell över området som visar den planerade utbyggnaden.


 

Förslag på ny bebyggelse och vy från Tellusvägen

Träbjälken 8-10 m fl , Tureberg

Förslag till detaljplan för utbyggnad av kyrka samt nya bostäder, Sollentunavägen-Tellusvägen.

Sollentuna kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna Träbjälken 8-10 mfl . Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av befintlig kyrka och ny bostadsbebyggelse utmed Sollentunavägen och Tellusvägen. Bebyggelsen ska skapa ett mer stadsmässigt gaturum där lokaler för centrumverksamhet ska finnas i del av bottenvåningen mot Sollentunavägen.

Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 2014-12-01 till 2015-01-22.  Planförslaget är nu förberett för granskning. Syftet med granskningen är att redovisa det planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge beröda intressneter möjlighet att lämna synpunkter, senast 20161201.

Planarbetet handläggs med normalt förfarande enligt 5 kap. PBL (2010:900)  Planhandlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats

www.sollentuna.se, sök på Träbjälken 8-10


 

 

Evakueringsskola i Fågelsången?

Sollentuna kommun utreder möjligheterna att bygga en tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken för att klara evakueringsbehovet för ett antal skolor de närmaste 10 -15 åren.

Kommunen fick den 17 mars 2017 ett ok från Länsstyrelsen avseende förhandsbeskedet på bygglovet för en tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken. Länsstyrelsens beslut innebär att kommunen kan fortsätta planeringen för en tillfällig ersättningsskola.

Beslut om tidplan för skolor och evakueringsskolor togs den 12 maj. Läs mer på kommunens hemsida.

Är du berörd av detta eller har åsikter i frågan, så hör gärna av dig till Turebergs Villaägareförening, då vi är remissinstans för bygg-och detaljplanefrågor i Sollentuna kommun.


Läs mer under Aktuellt


Töjnaskolan

 

Töjnaskolans södraskolgård mot björklunden

 

Övergripande tidplan

Den ursprungliga tidplanen för rivning och byggstart av den nya Töjnaskolan har reviderats. Detta innebär att verksamheten fortsätter som vanligt på Töjnaskolan under hösten 2017.

12 maj togs beslut om tidplaner för Töjnaskolan, Gärdesskolan och Eriksbergsskolan, se kommunens hemsida.

Kommunen fick den 17 mars 2017 ett positivt besked från Länsstyrelsen avseende förhandsbeskedet på bygglovet för en tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken. Länsstyrelsens beslut innebär att kommunen kan fortsätta planeringen för en tillfällig ersättningsskola.

Kommunens nästa steg är att ansöka om ett tillfälligt bygglov. Ansökan kommer att baseras på ett justerat förslag som innebär att den tillfälliga ersättningsskolan kommer att vara mindre i omfattning (mindre byggnad och färre antal elever) samt kortare tidsperiod än ursprungsplanen.

Det justerade förslaget innebär att en ersättningsskola i Fågelsångsparken beräknas stå färdig till höstterminen 2018.

 • Töjnaskolans skolverksamheten flyttar in i Fåglesångsparken och förskoleverksamheten flyttar in i förskolan Texten 2018.
 • Den nya Töjnaskolan beräknas stå färdig 2020.

 


 Ta del av förmåner och uppdatera dina uppgifter. Logga in på Min sida genom att trycka på Min Sida uppe i högra hörnet


För att ta del av föreningens aktiviteter och underlätta i kommunikationen ser vi gärna att ni anger en e-post adress i medlemsregistret.

Logga in på Min sida som du hittar uppe i högra hörnet vid fliken Medlemslogin.


106 år med Turebergs Villaägareförening

Ja, föreningen är över 100 år. En Jubileumsskrift togs fram 2011 och alla medlemmar fick varsitt exemplar. 

Vi skänkte även Framsida 100årsbokInsida 100årsbokett antal till kommunen, skolor och bibliotek i vårt närområde.

Skulle du sakna ett exemplar, vänligen maila turebergvf@gmail.com så försöker vi  ordna det.

 

 


 

 • Höstmöte 2018-10-02
  Som tidigare år anordnar vi också i år vårt traditionella höstmöte i November.
 • Politikerutfrågning 24 maj 2018 2018-03-28
  Inför kommunalvalet 2018, vet du vilket parti som bäst driver dina frågor som medlem ? Om inte, kom och träffa dina lokala politiker i Sollentuna i Kommunalhuset den 24 maj 18:30.
 • Föreningen adresserar "parkeringsterrorn" 2018-03-12
  Flera av våra medlemmar har haft problem med nitiska parkeringsvakter som ger parkeringsböter på vägar som under många år inte sett skymten av parkeringsvakter. I de flesta fall känns lappningen inte motiverad ur framkomlighetsvinkel eller trafiksäkerhets...