Tullinge Tomt- och Villaägareförening - Tullinge Tomt och Villaägareförening | Villaägarna
PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Tullinge Tomt- och Villaägareförening

 Inbjudan till Årsmöte måndagen den 23 april 2018, kl. 19.00.

Plats: Trädgårdsstadsskolans matsal, Dymmelkärrsvägen 33, Tullinge.

 Ärendelista:

 1. Mötets öppnande.
 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
 3. Anteckning av närvarande.
 4. Fastställande av ärendelista.
 5. Val av ordförande, sekreterare samt 2 justeringsmän för årsmötet.
 6. Behandling av verksamhetsberättelse för 2017.
 7. Fastställande av balans- och resultaträkning för 2017.
 8. Behandling av revisionsberättelse för 2017.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Val av ordförande i styrelsen. Valberedningen presenterar sitt förslag.
 11. Val av ledamöter för 2 år. Valberedningen presenterar sitt förslag.
 12. Val av suppleanter för 1 år. Valberedningen presenterar sitt förslag.
 13. Val av revisor. Revisor är vald till årsmötet 2019.
 14. Val av revisorssuppleant för 1 år. Valberedningen presenterar sitt förslag.
 15. Val av valberedning för 1 år. Valberedningen presenterar sitt förslag.
 16. Fastställande av styrelsens förslag till disposition av vinst/förlust för 2017.
 17. Fastställande av TTVF:s årsavgift för år 2019.
 18. Fastställande av ram för styrelsens arvoden för år 2018.
 19. Fastställande av ram för revisorernas arvoden för år 2018.
 20. Styrelsens rapport om verksamhetsplan 2018.
 21. Övriga frågor.

Medlem har rätt att skriftligen begära att ett visst ärende skall tas upp till behandling på årsmötet. Detta skall inlämnas till kassören senast 2 veckor före årsmötet.

    22. Avslutning.

 

Verksamhetsberättelse 2017 finns tillgängliga på vår hemsida och på årsmötet. Ekonomisk redogörelse inkl revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på årsmötet.

 

Vi bjuder på kaffe/té med dopp! Varje hushåll får en lott. Meddela gärna om du kommer, mailadress: tullingetvf@gmail.com.

 

Välkommen! Styrelsen, Tullinge Tomt- och Villaägareförening

Vår hemsida når du via www.villaagarna.se    Lokalt/ABC/Lokala föreningar