PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet. Ansvarig utgivare: Gunnar Jansson.

Föreningen Villaägare i Järfälla

Solenergiseminarium

 

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Härmed kallar Föreningen Villaägare i Järfälla till årsmöte onsdagen den 25 april  kl 19:00.

Lokal: Restaurant Riddar Jakob vid postgången i Jakobsbergs centrum.

Anmälan till mötet med angivande av namn + ev. familjemedlem och val av meny (se baksidan) görs till anmalan@fvaj.se alt per telefon till 0739-377 160 senast 13 april.
OBS! Begränsning i deltagarantalet (lokalfråga), medför att ”först till kvarn” gäller.

Årsredovosning 2017

Årsmöteskallellse 2018

Budgetförslag 2018

Dagordning

 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande.
 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd
 3. Val av ordförande, sekreterare och justerare, tillika rösträknare, för mötet.
 4. Fråga om mötet blivit stadgeenligt kallat.
 5. Fastställande av dagordning
 6. Behandling av verksamhetsberättelse.
 7. Behandling av revisionsberättelse.
 8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 9. Disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning.
 10. Fråga om ansvarsfrihet.
 11. Behandling av förslag från styrelsen.
 12. Behandling av inkomna motioner.
 13. Beslut om avgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår.
 14. Beslut om arvoden.
 15. Behandling av verksamhetsplan och budget.
 16. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
 17. Val av ordförande i styrelsen.
 18. Val av övriga ledamöter & evt suppleanter i styrelsen.
 19. Val av revisor och ersättare.
 20. Val av valberedning.
 21. Val av delegat/-er till regionsårsmötet.
 22. Information och diskussion i aktuella frågor.
 23. Övriga frågor
 24. Mötets avslutande.

Förslag på ledamöter till styrelsen vidarebefordras till Valberedningen, Maude Stenberg, via e-post till: maudestenberg@spray.se alternativt  per telefon 073-679 68 39. Handlingar till årsmötet kommer att finnas utlagda på föreningens hemsida: http://www.fvaj.se/ (samt kommer att finnas tillgängliga vid årsmötet). Efter årsmötet serveras middag till anmälda medlemmar.

Utskickskostnader är föreningens i särklass dyraste utgift varje årSedan 2014 sker alla utskick från ABC-Regionen med e-post, för att bättre kunna använda medlemmarnas pengar. För att spara miljön och era medlemspengar, vänligen uppdatera/inkom med er e-postadress till epost@fvaj.se

Styrelsens förhoppning är, att vi inom en snar framtid helt kan sluta med tryckning och ordinarie postbefordran.

Hjärtligt välkomna

Styrelsen

Meny på Riddar Jakob för kvällen

 

Meny 1

- Bruschetta med mozzarella & körsbärstomat toppad med pesto.
- Oxfilé tournedos med rödvinsås och fransk potatisgratäng.
- Kaffe och kaka.

Meny 2

- Bruschetta med mozzarella & körsbärstomat toppad med pesto

- Vitvinsångad torskrygg med hummersås toppad med räkor, serveras med potatisstomp

- Kaffe och kaka.

Meny 3 (vegetarisk)

- Libanesisk vegetarisk mezetallrik med 4 olika röror, vinbladsdolma, kronärtskocka, rödbetor, klyftpotatis, falafel,   ostrulle och spenatpiroger.
- Kaffe och kaka.

Till Maten serveras läsk, mineralvatten eller lättöl!

(Baren kommer att vara öppen med försäljning av starkare varor till rabatterade priser)

Vänligen bekräfta i anmälan om ni stannar på middagen och vilken meny som önskas!

Anmälan på: anmalan@fvaj.se  alternativt på telefon 073-937 71 60.

 

 

Ekonomisk redovisning avseende 2017

 

INTÄKTER

Medlemsavgifter & övr Förbundsersättning           93 970

Summa intäkter                                              93 970

 

KOSTNADER

Årsmöteskostnad inkl distribution                        25 010

Möteskostnader styrelse inkl Förbundsmöte               820

Arvoden (varav en revisor)                                   21 500

Datakommunikation                                             1 077

Sociala avgifter & löneskatt                                   4 391

Bank- & Plusgirokostnader                                    1 959

Summa utgifter                                               54 757

 

Årets resultat                                                   39 213

                                 

Verksamhetsberättelse

Ändamålet med föreningens verksamhet är att tillvarata medlemmarnas intressen. Under året har åtta protokollförda styrelsemöten hållits, varav ett var konstituerande. Styrelsen deltog med två ledamöter i Riksförbundets kongress i juni.

Antalet medlemmar var vid årets slut 1 958 st, en minskning med 34 st.

Vi sökte samarbete med kommunen för att ordna ett informationsmöte. Kommunen såg ingen möjlighet att avdela resurs för detta. Föreningen har tillskrivit kommunen om det olämpliga i att villor på stora tomter rivs och ersätts av två parhus, som sedan säljs som bostadsrätter (4 st). Vårt krav är att bygglov inte skall beviljas för denna typ. Kommunen har inte svarat trots påminnelse. Förslaget till ny fastighetstaxering har behandlats. Det visar sig att viss typ av bebyggelse på små tomter får orimligt taxeringsvärde enligt förslaget. Frågan har tagits upp med ABC-regionen. Föreningen redovisar inga större ekonomiska förändringar från föregående år. Föreningens medel utgörs av medlemsavgifter och har under året gett ett överskott om 39 213 kr.

 

Tre ledamöter i styrelsen står inte till förfogande för omval. Upprop till medlemmarna via mail har gjorts. Uppropet om nya ledamöter till styrelsen har besvarats av några medlemmar. Det är troligt att avgående ledamöter kan ersättas.

Styrelsen har ambition att ordna aktiviteter där medlemmarna får tillgång till fördjupad information i frågor som berör vårt boende. Målet är närmast att ordna två möten om året.

Välkomna med anmälan enligt ovan!

Med vänliga hälsningar Styrelsen

 

 

Valår 2018

Förbundet tillsammans med lokalföreningarna driver frågor mot/med regering och opposition.
Finns det hjärtefrågor ni medlemmar vill få belysta inför valet så lyft dom till oss i styrelsen.

Årsmöte 2018

Årsmötet kommer hållas 25/4 och i år igen kommer vi hålla till på Riddar Jakob i Jakobsbergs Centrum
Meny kommer inom kort

TaxeringsVärdena

Tack för att du svarade på vår fråga om taxeringsvärdena. Vi är tydligen många som reagerade på det förslag som sändes ut i höstas.

Sekreteraren i Föreningen Villaägarna i Järfälla har fått uppdraget att försöka utröna problemen med förslagen till nya taxeringsvärden från Skattemyndigheten.

Bakgrunden är att Lantmäteriet sammanställer och räknar upp fastighetspriset för försäljningar under åren 2014 - 2016 till 2016 års nivå och lämnar uppgiften till Skatteverket per värderingsområde. Dessa värderingsoråden är valda för att ge en någorlunda enhetlig bild av fastighetspriserna i ett geografiskt område. Viktigt är att området ska tillräckligt stort för att ett representativt antal fastigheter ska ha sålts under underlagsperioden. Värderingen är uppdelad på hus och tomt, vilket är en teoretisk modell som i sig skapat problem.

De föreslagna taxeringsvärdena ska utgöra 75% av de uppskattade marknadsvärdena för 2016.

Orsaken till att vi tagit upp frågan i Järfälla är ett antal taxeringsförslag som ligger över fastighetsförsäljningar för motsvarande hus under 2016, trots att de bara ska vara 75%.

När vi stämt av med regionstyrelsen för Sveriges Villaägare i ABC-området, visar det sig att det finns ett stort utbrett missnöje med taxeringsförslagen. 

 De åtgärder som vi kan se är att överklaga fastighetstaxeringen när den är fastställd framåt sommaren och med tillräcklig kraft bör vi kunna påverka en mer tillförlitlig taxering. Taxeringsvärdena har i dagens läge ingen större ekonomisk betydelse, men det ligger i luften att fastighetsskatten i en eller annan form kan komma i framtiden. Då bör det finnas ett mer rättvisande underlag.

En viktig del i systemet är värderingsområdena. De kan förändras. 

En annan del är beräkningen av tomtvärdena. Bortsett från strandnärhet m.m., finns det tre olika grupper med standardvärde för friliggande, radhus eller kedjehus. Standardvärdena innebär en grundarea med standardpris och tillägg per extra kvadratmeter.

Exempel: I mitt område har en friliggande villa en standardtomt på 900 m2 med riktvärde 1,9 Mkr, medan ett radhus har 200 m2 riktvärde 1,6 Mkr. En villatomt har korrektionsvärde på 540 kr/m2, medan radhuset har 2 850 kr/m2. Det medför att radhustomter på minst 306 m2 värderats till över 1,9 Mkr.

Detta om bakgrunderna till aktionen.

Tycker du att taxeringen är fel för din fastighet (eller ditt område) och kan tänka dig att hjälpa till med underlag och argument för att påverka fastighetstaxeringen, skulle vi uppskatta att du svarar, gärna till mig eller till Järfällaföreningen.

Vänliga hälsningar

Föreningen Villaägarna i Järfälla

 

Styrelsen FVAJ

Vi har försökt att få till nya medlemmar till styrelsen då det redan på föregående Årsmöte flaggades för avhopp från styrelsen på 2 viktiga poster (Ordförande och Kassör)

Vi kommer att göra vad vi kan för att få in fle medlemmar till styrelsen för vi tror på vår förening och vill verkligen att den lever kvar och inte försvinner upp i Förbundet där vi blir helt anonyma!
Ett antal frågor har väckts under året och dessa adressares nu med hjälp av styrgrupper från styrelsen och ett antal medlemmar bla nya Taxeringsvärdena.

 

Verksamheten 2017 

Vi från Styrelsen har jobbat i det tysta och försökt få till ett antal möten med Kommunen och våra medlemmar men ingenting har lyckats då kalendrar inte har passat ihop.

Vi kommer jobba på att få till ett betydligt bättre år med mer aktiviteter från nästa år och hoppas att ni har överseende med att det blivit lite klent i år med aktiviteter.

 

Studiebesök på

Brandförsvaret 6/8 2015

En lyckad tillställning där närvarande medlemmar var glada och nöjda. Det började inne i Stationens konferansrum där vi fick en hel del information och se på lite filmer. Detta varvades med lite frågestunder innan det var dags för rundvandringen.

Väl inne bland bilarna öpnnades alla luckor och dörrar och våra medlemmar fick klämma och känna på allt även provsitta brandbilarna om man ville det.

Kvällen avslutades med 2 brandövningar där vi först fick pröva att släcka en brand i kläder på person med en brandfilt sen också att släcka en brand med en brandsläckare från att man drog ut sprinten till att elden var släckt.

Alla medlemshushåll fick sedan en liten pulversläckare med sig hem från besöket.

Vi i styrelsen vill tacka för att såpass många ändå slöt upp i slutet på semestertider. IMG_2945

IMG_2946

IMG_2948

IMG_2950

IMG_2951

IMG_2952

IMG_2953

IMG_2954

IMG_2955

IMG_2956

IMG_2957

IMG_2958

IMG_2959

IMG_2960

IMG_2961

IMG_2962

IMG_2963

IMG_2964